Algemene verkoopsvoorwaarden online verkoop

Publicatie augustus 2022

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle online verkopen die via de webshop van Baleno door Sioen NV en haar dochterondernemingen worden afgesloten. Gelieve deze zorgvuldig te lezen voordat u een bestelling plaatst. Door gebruik te maken van deze website stemt u in met deze algemene voorwaarden.

Maatschappelijke zetel

Sioen NV
Fabriekstraat 23
8850 Ardooie
België
Tel. +32 51 740 800
webshop@balenoclothing.com

Ondernemingsnummer BE0478.652.141
ING 385-0014667-83 - IBAN BE 14 385 0014667 83 (BIC BBRUBEBB) - ING BANK BRUSSEL.

Verkoopsvoorwaarden

Sioen nv en haar dochterondernemingen

Verschillende verkopende partijen zijn beschikbaar op deze webwinkel:

Rechtspersoon Adres Regio
Sioen nv Fabriekstraat 23, 8850 Ardooie, België, BTW BE 0478.652.141 Internationaal
Sioen France sas Pavillon Hermès, 110 Avenue Gustave Eiffel, ZI La Coupe, 11100 Narbonne, Frankrijk, TVA FR 49300774767 Frankrijk
Sioen Nederland bv Smederijstraat 2, 4814 DB Breda, Nederland, BTW NL 8060.30.227.B01 Nederland
Sioen Ireland ltd Industrial Estate Bunbeg, Co. Donegal, Ierland, VAT IE 4621355M Ierland

Prijsaanduiding

“Alle prijzen zijn in euro (€) en inclusief BTW volgens het geldende tarief, tenzij duidelijk anders wordt vermeld. In eerste instantie wordt Belgische BTW in rekening gebracht. Van zodra u ingelogd bent (met adresgegevens) wordt het geldende tarief aangepast naar dit van uw land.

Dit zijn de geldende tarieven per land:

ISO Land BTW tarieven
BE België 21%
BG Bulgarië 20%
CY Cyprus 19%
DK Denemarken 25%
DE Duitsland 19%
EE Estland 20%
FI Finland 24%
FR Frankrijk 20%
GR Griekenland 24%
HU Hongarije 27%
IE Ierland 23%
IT Italië 22%
HR Kroatië 25%
LV Letland 21%
LT Litouwen 21%
LU Luxemburg 17%
MT Malta 18%
NL Nederland 21%
AT Oostenrijk 20%
PL Polen 23%
PT Portugal 23%
RO Roemenië 19%
SI Slovenië 22%
SK Slowakije 20%
ES Spanje 21%
CZ Tsjechië 21%
SE Zweden 25%

Alle prijzen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
Promoties lopen steeds gedurende de aangegeven periode of zolang de vooraard strekt.

Aangeboden artikelen

De producten in de cataloog en op de website zijn representatief. Bij herproductie van bestaande artikelen kunnen wijzigingen plaatsvinden in functie van de technische evolutie, zonder de essentiële karakteristieken van het product aan te tasten. De gebruikte afbeeldingen worden op regelmatige basis vernieuwd.

Niet essentiële afwijkingen van kleur en/of tekening kunnen geen grond uitmaken voor weigering van de betrokken goederen of voor prijsvermindering.

Taal

De koopovereenkomst wordt gesloten in de taal van de website op het moment dat je de betaling uitvoert.

Leveringstermijn

Wij leveren alle inspanningen om de producten te leveren binnen de geraamde leveringstermijn maar kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien deze termijn overschreden zou worden. De leveringstermijnen zijn enkel aangeduid bij wijze van inlichting en het respecteren ervan is geen resultaatsverbintenis. Alle goederen worden geleverd onder voorbehoud van hun beschikbaarheid.

Leveringskosten

De leveringskosten worden berekend bij de laatste stap van de bestelling, tijdens het afrekenen. Baleno levert enkel in EU landen. Gratis verzending (franco levering) is mogelijk voor orders vanaf € 100.

Voor orders die lager bedragen dan € 100, is het bedrag afhankelijk van het land waar de goederen naar toe gestuurd dienen te worden en wordt tevens aangeduid tijdens de laatste stap van de bestelling.

ISO Land Leveringskosten (order < €100)
BE België € 5,95
BG Bulgarië € 14,95
CY Cyprus € 19,95
DK Denemarken € 9,95
DE Duitsland € 5,95
EE Estland € 14,95
FI Finland € 9,95
FR Frankrijk (1) € 9,95
GR Griekenland € 9,95
HU Hongarije € 9,95
IE Ierland € 9,95
IT Italië € 9,95
HR Kroatië € 14,95
LV Letland € 14,95
LT Litouwen € 14,95
LU Luxemburg € 5,95
MT Malta € 9,95
NL Nederland € 5,95
AT Oostenrijk € 9,95
PL Polen € 14,95
PT Portugal (2) € 9,95
RO Roemenië € 14,95
SI Slovenië € 14,95
SK Slowakije € 14,95
ES Spanje (3) € 9,95
CZ Tsjechië € 14,95
SE Zweden € 9,95

(1)Inclusief de Franse overzeese gebieden Guadeloupe, Frans-Guyana, Martinique, Mayotte en Réunion en de Franse overzeese gemeenschap Saint-Martin
(2)inclusief Madeira en de Azoren
(3)Inclusief de Canarische Eilanden

Aankoop en betaling

Van zodra de betaling bevestigd wordt, is uw aankoop definitief. Door een bestelling te plaatsen, gaat u uitdrukkelijk akkoord gebonden te zijn aan deze voorwaarden, inclusief alle verklaringen en onderdelen zoals de privacyverklaring en het retourbeleid.

Baleno behoudt zich het recht voor om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door een minderjarige, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders. Betaling geschiedt steeds vooraf en enkel via de voorgestelde online betaalmiddelen. In geval van niet-tijdige betaling is Baleno gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of levering op te schorten tot het moment waarop de betalingsverplichting volledig werd nagekomen.

Eigendomsvoorbehoud

De verkochte goederen blijven volledig eigendom van de verkoper, tot de integrale betaling van de verkoopprijs, zowel in hoofdsom als in accessoria.
Het risico op beschadiging of verlies van de goederen gaat over op u vanaf de levering, hetgeen gebeurt op het ogenblik dat u of een door u aangewezen derde die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in ontvangst neemt.

Vragen en/ of opmerkingen

Alle vragen, klachten of opmerkingen dienen te worden verstuurd naar onze klantendienst via het contactformulier binnen de acht kalenderdagen na ontvangst van de desbetreffende goederen. Het terugzenden van dergelijke goederen mag slechts mits onze uitdrukkelijke toestemming gebeuren.

Herroepingsrecht

Meer info over retourneren

Schade

In zover de koper het bewijs levert dat hij schade geleden heeft door de minderwaardige of slechte kwaliteit van de geleverde goederen, of door een andere bewezen fout in hoofde van de verkoper, zal de koopprijs van de gebruikte hoeveelheid beschouwd worden als maximum bedrag van schadeloosstelling. De koper kan geen aanspraak maken op enige verdere schadeloosstelling welke rechtsgrond hij ook zou aanvoeren.

Garantievoorwaarden

Meer info over onze garantievoorwaarden.

Overmacht

We zijn niet verantwoordelijk voor de niet-nakoming van onze verplichtingen indien dit het gevolg is van, of wordt veroorzaakt door eender welke andere omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze controle valt, zoals gevallen van overmacht, oproer en onlusten, overstroming, pandemie, brand, staking, lock-out, problemen om vervoer te vinden en de uitvaardiging van wetten.

Indien het wegens dergelijke omstandigheden voor ons onmogelijk wordt om de bestelde artikelen binnen een redelijke tijdspanne geheel of gedeeltelijk te leveren, wordt onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de niet-geleverde artikelen, vermeerderd met eender welke bijbehorende leveringskosten.

Inhoud, prijzen, drukfouten

Alle informatie die op onze website(s) opgenomen is, wordt niet als dwingend beschouwd of als beste praktijk erkend. Zij dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies naast andere erkende praktijkrichtlijnen. Alle informatie op onze website wordt regelmatig geüpdatet.

Wij controleren de prijzen en specificaties naar best vermogen. Hoewel we alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat ze correct zijn, aanvaarden we geen verantwoordelijkheid voor fouten en/of weglatingen.

Reproductie

De inhoud van deze website en andere publicaties van Baleno zijn eigendom van of staan onder licentie van SIOEN nv of worden gebruikt mits toestemming van de eigenaar. Reproductie – zonder onze toestemming - is ten strengste verboden.

Privacyverklaring

In onze privacyverklaring vindt u informatie over hoe wij uw gegevens gebruiken. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, gaat u ook akkoord met de bepalingen van de privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze webshop, geeft u ondubbelzinnig de toestemming om alle verkregen persoonsgegevens op te nemen in een bestand en deze te gebruiken voor administratieve en commerciële doeleinden. U heeft steeds het recht deze gegevens in te zien, te wijzigen of zich te verzetten tegen het gebruik van deze gegevens voor commerciële doeleinden. U heeft het “recht om vergeten te worden” en indien u van dit recht wenst gebruik te maken, moet u ons hiervan schriftelijk te informeren via brief naar de maatschappelijke zetel of via het online contactformulier.

Meer info over onze privacyverklaring.

Betwisting

In geval van betwisting, zijn enkel de Belgische rechtbanken bevoegd, tenzij de verkoper zou beslissen de zaak voor de rechtbanken van de zetel of woonplaats van de koper te brengen. Alle overeenkomsten zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgisch recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen inzake Internationale Koop van Roerende Goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Er is ook de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting: De Europese Commissie biedt de mogelijkheid voor online geschillenbeslechting op een van hun online platformen. Dit platform kan worden geraadpleegd via de externe link ec.europa.eu/odr.

Wijziging of nietigheid

Wijziging of nietigheid, geheel of gedeeltelijk, van één of meerdere clausules dezer voorwaarden, heeft geen verzaking aan of nietigheid van de overige clausules tot gevolg. Wijziging of nietigheid van een onderdeel van een clausule heeft geen verzaking aan of nietigheid van het niet-gewijzigde of niet-nietige deel van de clausule tot gevolg.